Portfolio Categories: Przestrzenie publiczne

Nadzory, Nasadzenia, Inwentaryzacje

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Czym jest Inwentaryzacja dendrologiczna? Ewidencja roślin istniejących na danym terenie, która zgodnie z obowiązującymi standardami zarządów zieleni i prawem, składa się z części opisowej (tabelarycznej) i graficznej. Inwentaryzacja obejmuje: określenie gatunku rośliny; rzutowaną lokalizację drzew, krzewów; oznaczenia numeryczne; wyniki pomiarów dendrometrycznych (obwód, wysokość, średnicę korony, powierzchnię); opis rośliny (budowa, zagrożenia); klasyfikacja stanu sanitarnego; wskazania i zalecenia pielęgnacyjne; dokumentację fotograficzną. Czym są Nasadzenia kompensacyjne?  Wskazanie gatunku rośliny i dokładnego jej miejsca nasadzenia. Zanim to nastąpi należy uzyskać prawomocną decyzję od Zarządcy określającą ilości i miejsce nasadzeń rekompensującą wcześniejszą wycinkę. Na podstawie analizy powiązań gatunkowych, stanu rzeczywistego i inwentaryzacji dendrologicznej proponuje się nowe nasadzenia.  Projekt nasadzeń zawiera: lokalizację nasadzeń, ilość  i opis materiału roślinnego; specyfikację techniczną robót (zakres i opis  prac).  Czym jest Nadzór? Jest to koordynacja i kontrola prac terenowych. Zaczyna się już od momentu weryfikacji dokumentów, inwentaryzacji dendrologicznej oraz oceny stanu rzeczywistego. Monitorowana jest poprawność robót. Po etapowym raportowaniu prac następuje ich odbiór. Nadzór obejmuje: analizę stanu istniejącego; kontrole jakości materiału roślinnego; wskazywanie [...]
Continue Reading

Ogród Nauki, Nysa

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Projekt zagospodarowania terenu doświadczalnego Ogrodu Nauki dla Gimnazjum nr 2 w Nysie. Praca nad  zagospodarowaniem terenu zaczęła się od poznania tego co myślą o miejscu Uczniowie. Przeprowadzona wnikliwa ankieta pozwoliła na poznanie oczekiwań i trafnych spostrzeżeń.  Celem projektu było wywołanie wśród Uczniów chęci poznawania, doświadczenia i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności  z dziedziny która najbardziej ich interesuje w szkole. Jaki stworzenie atrakcyjnego dziedzińca szkolnego łączącego w sobie przestrzeń edukacyjną, integracyjną i rekreacyjną. Będącą miejscem spotkań zarówno na przerwach jaki w czasie lekcji. Główną ideą projektowanego dziedzińca było stworzenie wewnętrznego Ogrodu Nauki, gdzie możliwe będzie aktywne spędzanie czasu. Hasło "Wychowanie Fizyczne", które przyświeca idei koncepcji, oddaje interdyscyplinarne możliwości edukacji uczniów. Jako formę układu przestrzeni wykorzystuje się oś wschód-zachód będącym zarazem najbardziej korzystnym układem komunikacyjnym, ale i także schematem opisującym prawa przyrody. Środkowa część układu stanowi amfiteatr z placem szkolnym i polaną trawnikową - tworzy to szerokie możliwości wykorzystania tej przestrzeni przez użytkowników. W dziedzińcu znajdują się ogrody edukacyjne, jadalne, deszczowe i urządzenia dydaktyczne. Projektowana zieleń [...]
Continue Reading

Zieleń osiedlowa, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Projekt wykonawczy nasadzeń w nowoprojektowanym osiedlu, Wrocław. Architekci przewidzieli ciekawą, urozmaiconą, pasową elewację wewnątrz wnętrza budynków. Stałą się ona punktem wyjścia do formy projektowanej zieleni. Pasy zieleni wynikają z elewacji przenikają przez cały obszar zagospodarowania.  Większość projektowanego terenu znajduje się na stropie i gęstej infrastrukturze podziemnej. Zaproponowane nasadzenia stanowią spójne zestawienie roślin, które przez swoja zmienność jest atrakcyjne przez cały rok. Dominują wysokie trawy ozdobne w sąsiedztwie zimozielonych sosen i dekoracyjnych bylin. Obszar wzdłuż ulicy został zakomponowany tak, by stał się harmonijną kontynuacją powstającego tam zagospodarowania.  Lokalizacja Wrocław Autorzy Katarzyna Kobierska, Kamila Rogaczewska, Tetyana Nowosad Inwestor LC Corp S.A. Powierzchnia 0,8  ha Data Październik  2017
Continue Reading

Śląski Ogród Społeczny, Rybnik

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Koncepcja projektowa zagospodarowania Śląskiego Ogrodu Społecznego w Parku Górnika, Rybnik Praca konkursowa Projekt jest odzwierciedleniem organizowanych tam wcześniej konsultacji społecznych i wynikających z nich postulatów mieszkańców. Ideą przewodnią jest nawiązanie do lokalności oraz idei wspólnotowości. Układ wpisany w heksagonalną siatkę kompozycyjną oraz el. małej architektury są odniesieniem do struktury węgla oraz plastrów miodu (pasieki zlokalizowanej w łące kwietnej). Kolorystyka nawiązuje do popularnego 'śląskiego design'u'. Teren podzielono na strefy porządkujące wymagane funkcje, które zarazem integrują użytkowników z różnych grup wiekowych. Układ komunikacyjny nawiązuję do okolicznych terenów parkowych oraz jest zainspirowanymi istniejącymi przedeptami. W strategicznym miejscu przecięcia się głownych ścieżek umieszczono centralny plac służący jako miejsce celowych oraz przypadkowych spotkań mieszkańców, zwany 'agorą'. Strefa zachodnia to przygodowy plac zabaw, ekologiczna łąka kwietna z tablicami edukacyjnymi, wiklinowy tunel, budki dla ptaków oraz ule w towarzystwie roślin miododajnych. W strefie wejściowej zlokalizowano bibliotekę plenerową oraz galerię, które są swego rodzaju zaproszeniem do przejścia przez trejażowe bramy Ogrodu Społecznego prowadzące do wspólnotowej strefy roślin uprawowych. W tej strefie [...]
Continue Reading

Grow Green – rozwiązania oparte na przyrodzie | NBS

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] PROGRAM GROWGREEN Projekt Grow Green to przedsięwzięcie realizowane w sześciu europejskich miastach w ramach programu Horyzont2020. Zastosowane rozwiązania mają pomóc przystosowywać miasta do zmieniającego się klimatu poprzez wprowadzenie „błękitno-zielonych” rozwiązań w miejscach, gdzie zieleni brakuje. W przypadku Zielonej Ulicy, głównym celem projektu była poprawa jakości tej przestrzeni, zwłaszcza z perspektywy osób pieszych, czyli częstych użytkowników tego miejsca. Ulica zdominowana przez samochody wymagała przedsięwzięcia pewnego kompromisu, polegającego na zmniejszeniu ilości oraz uporządkowaniu miejsc parkingowych i ich częściowym zastąpieniu zielenią. NBS (Natural Based Solutions) - rozwiązania oparte na przyrodzie, które ułatwiają adaptację miast do zmian klimatu. Są wydajne ekonomicznie, efektywne pod względem korzystania z zasobów naturalnych i przystosowane do warunków lokalnych. Takie rozwiązania przynoszą zarówno korzyści środowiskowe, ekonomiczne, jak i społeczne. Przy projekcie Zielonej Ulicy współpracowaliśmy z biurami: Dworniczak, TECLA oraz menthol architects. Nasz zespół był odpowiedzialny za rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS).   __   CO UDAŁO SIĘ ZMIENIĆ? ______ Betonowe płyty na biogrupy roślin Biogrupy utworzone w oparciu o istniejące układy zieleni są [...]
Continue Reading

Ogrody Życia Boniftatrów, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Ogrody Życia u Bonifratrów we Wrocławiu Ogrody Życia to powstający zespół dwunastu założeń ogrodowych, przeznaczonych zarówno dla osób przebywających w zespole klasztorno-szpitalnym Bonifratrów jak i okolicznych mieszkańców rewitalizowanego Przedmieścia Oławskiego. Nawiązują one do układu funkcjonalno-przestrzennego z epoki baroku i z początku XX wieku. Projekt zakłada wprowadzenie w historyczny układ różnorodnych funkcji, które będą odpowiadać potrzebom wielu użytkowników.  Całe założenie składa się z Hortus Conclusus - ogrodu zamkniętego, {2} Ogrodu Zapachów, Ogrodu Bzowego, Ogrodu Różanego, Ogrodu Jaśminowego, Ogrodu Klasztornego, Ogrodu Rajskiego, Ogrodu Rodzinnego, Ogrodu Klauzurowego, Wirydarza, Dziedzińca Świętojańskiego i Skweru.  Lokalizacja ul. Traugutta 57 we Wrocławiu Autorzy Alina Drapella-Hermansdorfer,Wydział Architektury Politechniki WrocławskiejBeata Lejman, Muzeum Narodowe we WrocławiuNatalia Bańdo Klient Konwent Bonifratrów we Wrocławiu Powierzchnia ogród zewnętrzny 1.5 haogród wewnętrzny 0.05 ha Data sierpień 2017 Media facebook Ogrodów Życia
Continue Reading

Plac Piłsudskiego, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json" column_effect="image_zoom" animation="top-t-bottom"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Koncepcja projektowa zagospodarowania wód opadowych na pl. Piłsudskiego we Wrocławiu   [najlepsza praca magisterska we Wrocławiu – laureat konkursu Wrocławska Magnolia 2016] Projekt dotyczy zagospodarowania wód opadowych na terenie pl. Piłsudskiego w sposób zrównoważony oraz wyposażenia go w elementy małej architektury, mając na celu przywrócenie mu funkcji reprezentacyjnego placu rynkowego. Głównym problemem, na który projekt stara się zwrócić uwagę jest brak dostrzegania potencjału, jaki mają do zaoferowania wody deszczowe w mieście, a co się z tym wiąże ich marnotrawienie, które jest tak charakterystyczne dla obszarów zurbanizowanych. Pierwszym etapem do osiągnięcia postawionego sobie wyżej celu było ograniczenie komunikacji kołowej na rzecz pieszej i rowerowej. Następnie wykonanie wstępnej koncepcji oraz zaplanowanie sposobu i funkcji zagospodarowania wód opadowych. Niezbędnym krokiem przy tworzeniu tego typu projektów są obliczenia dot. ilości oraz jakości zgromadzonych wód. Na tej podstawie ukształtowany został finalny projekt koncepcyjny zorientowany głównie na zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych. Zagospodarowanie obszaru stara się szerzyć ideę sieci „błękitnej infrastruktury” miasta oraz zapewnić nową jakość przestrzeni, która [...]
Continue Reading