Portfolio Categories: Analizy krajobrazowe

Z perspektywą na spokój – ogród otulony górami

Ogród zlokalizowany jest wśród pięknych krajobrazów wyżyn Sudeckich, dlatego kluczowe dla Inwestora były widoki rozpościerające się z głównego punktu terenu. Sercem działki miała stać się jurta wraz z towarzyszącym jej tarasem. To głównie tu rozgrywać będzie się codzienne życie mieszkańców jurty. Na wyznaczonych w terenie osiach widokowych opiera się całe zagospodarowanie terenu. Dobierając i komponując nasadzenia kierowałyśmy się składem gatunkowym występującym w sąsiadujących zbiorowiskach roślinnych. Na sporej części terenu, w formie odgrodzenia od ulicy zaplanowano dużą połać lasu mieszanego z udziałem świerka pospolitego.

Continue Reading

Nadzory, Nasadzenia, Inwentaryzacje

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Czym jest Inwentaryzacja dendrologiczna? Ewidencja roślin istniejących na danym terenie, która zgodnie z obowiązującymi standardami zarządów zieleni i prawem, składa się z części opisowej (tabelarycznej) i graficznej. Inwentaryzacja obejmuje: określenie gatunku rośliny; rzutowaną lokalizację drzew, krzewów; oznaczenia numeryczne; wyniki pomiarów dendrometrycznych (obwód, wysokość, średnicę korony, powierzchnię); opis rośliny (budowa, zagrożenia); klasyfikacja stanu sanitarnego; wskazania i zalecenia pielęgnacyjne; dokumentację fotograficzną. Czym są Nasadzenia kompensacyjne?  Wskazanie gatunku rośliny i dokładnego jej miejsca nasadzenia. Zanim to nastąpi należy uzyskać prawomocną decyzję od Zarządcy określającą ilości i miejsce nasadzeń rekompensującą wcześniejszą wycinkę. Na podstawie analizy powiązań gatunkowych, stanu rzeczywistego i inwentaryzacji dendrologicznej proponuje się nowe nasadzenia.  Projekt nasadzeń zawiera: lokalizację nasadzeń, ilość  i opis materiału roślinnego; specyfikację techniczną robót (zakres i opis  prac).  Czym jest Nadzór? Jest to koordynacja i kontrola prac terenowych. Zaczyna się już od momentu weryfikacji dokumentów, inwentaryzacji dendrologicznej oraz oceny stanu rzeczywistego. Monitorowana jest poprawność robót. Po etapowym raportowaniu prac następuje ich odbiór. Nadzór obejmuje: analizę stanu istniejącego; kontrole jakości materiału roślinnego; wskazywanie [...]
Continue Reading

Studium krajobrazowe, Portugalia

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , Vila Real, Portugalia Projekt zakładał przeprowadzenie analiz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu istniejącego wybranego fragmentu miasta Vila Real. Obejmowały one strukture zabudowy, sieć dróg i zieleni.Celem było stworzenie nowego fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zachowanie dawnego terenu przemysłowego miasta (zlikwidowanej kolei i fabryk) i przetworzenie ich w park industrialny będacy zarazem greenway’em bięgącym przez nowe osiedla mieszkaniowe do terenu rekreacyjno-sportowego przylegajacego do parku ekologicznego.W projekcie zasugerowano rewitalizację terenu postindustrialnego, zachowanie i połączenie istniejących ruin, uporządkowanie chaosu urbanistycznego w centralnej części, a także zlikwidowanie sklepów wielkopowierzchniowych na rzecz nowych osiedli mieszkaniowo-usługowych. Przeprowadzone analizy i wyciągnięte wnioski były następnie wykorzystane do stworzenia koncepcji projektowej parku. Autorzy Natalia Bańdo, Katarzyna Kobierska Data Kwiecień 2014 Lokalizacja Vila Reali, Portugalia
Continue Reading

Wzorcowa ulica – katalog dobrych rozwiązań, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Projekt mebli miejskich oraz szyldów dla ul. Krakowskiej, Wrocław Projekt wykonany był jako odzew na nieuporządkowaną przestrzeń ulicy Krakowskiej we Wrocławiu. Zaproponowano zestaw ‘mebli miejskich’ oraz wzorce szyldów i banerów. Materiały dobrane zostały w taki sposób, by wpisywały się w post-industrialny oraz współczesny charakter, ktrymi cechuje się ten obszar miasta. Z osobna potraktowano tereny przy obiektach historycznych oraz te bardziej współczesne. Efektem było stworzenie dwóch zestawów ‘mebli miejskich’. W celu dokładnego zapoznania się z terenem przeprowadzono analizy dostępności terenu oraz rozwarstwienia stylistycznego. Wskazano także rodzaj usług znajdujących się na opracowywanym obszarze i wytypowano paletę kolorystyczną dla każdej z nich. Ponadto wskazano lokalizacje istniejących banerów oraz billboardów, co w rezultacie pokazało z jak dużym problemem mamy do czynienia. Data Czerwiec 2013 Autorzy Katarzyna Kobierska, Maciej Szumowicz Lokalizacja ul. Krakowska, Wrocław
Continue Reading

Analizy zagospodarowania campusów europejskich

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Analizy sposobu zagospodarowania campusów akademickich w Europie. Studia i analizy dotyczą koncepcji usług ekosystemów oraz stanu środowiska przyrodniczego w dolinach rzecznych Wrocławia, a zwłaszcza w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy. Zawierały one także zbiór modelowych rozwiązań pt. bioWRO BIORÓŻNORODNY WROCŁAW, które zostały szczegółowo opracowane dla Parku Mamuta. Celem pracy było zidentyfikowanie usług, świadczonych przez ekosystemy położone w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy oraz wskazanie możliwości podniesienia ich efektywności w ramach prostych działań podejmowanych przez społeczności lokalne. Zwrócono także uwagę na wymiar praktyczny różnych inicjatyw ekologicznych przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe, lokalne grupy działań czy wolontariuszy. Autorzy Natalia Bańdo Uczelnia Zakład Kształtowania Środowiska  Politechnika Wrocławska Data listopad 2017
Continue Reading

Strategia i Plan krajobrazowy dla Ogrodu Botanicznego, Litwa

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Strategia rozwoju dla Ogrodu Botanicznego w Kownie, Litwa Projekt jest efektem szkoły letniej w Kownie, zorganizowanej dzięki współpracy uniwersytetów z Kowna i Wrocławia. Efektem projektu są dwie publikacje i dalsza współpraca przy rozwoju Ogrodu Botaniczego w Kownie. Strategia rozwoju i plan krajobrazowy jest oparty na szeregu badań i obserwacji. Dokonano inwentaryzacji terenu, badań historycznych, analizowano kierunki rozwoju obiektu oraz roślinności, a także obserwowano metody zarządzania projektem. W rezultacie opracowano i przedstawiono wstępną koncepcję funkcjonowania Ogrodu Botanicznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i naturalne obszaru, szacunek dla poszczególnych etapów rozwoju ogrodu, oraz idee Noela Kingsburego oraz Pieta Oudolfa. Zasugerowano eksponowanie procesów naturalnego rozwoju roślinności, tradycji sztuki ogrodnictwa litewskiego i podkreślenie roli obecnie prowadzonych badań na terenie Ogrodu. Lokalizacja Ogród Botaniczny w Kownie, Litwa Autorzy Współpraca:Prof. Vida MildažienėM. arch. MLA Aldona TurauskytėMA Aurimas DidžiokasOpracowanie merytoryczne:PhD, Dsc., Arch. Assoc. Prof. Alina Drapella-HermansdorferPhD, AGR. Sc. Marta Weber-SiwirskaMA, MLA, PhD Ewa PodhajskaKoncepcja i wykonanie:MLA Wojciech KowalewiczMLA Natalia BańdoMLA Katarzyna KadulskaMLA Katarzyna KobierskaMLA Robert KołodyńskiMLA Michał Michalski Klient Ogród [...]
Continue Reading

Korytarz Ekologiczny Ślęzy, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Studium możliwości zwiększenia usług ekosystemów w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy na terenie wrocławskiego osiedla Oporów. Studia i analizy dotyczą koncepcji usług ekosystemów oraz stanu środowiska przyrodniczego w dolinach rzecznych Wrocławia, a zwłaszcza w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy. Zawierały one także zbiór modelowych rozwiązań pt. bioWRO BIORÓŻNORODNY WROCŁAW, które zostały szczegółowo opracowane dla Parku Mamuta.Celem pracy było zidentyfikowanie usług, świadczonych przez ekosystemy położone w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy oraz wskazanie możliwości podniesienia ich efektywności w ramach prostych działań podejmowanych przez społeczności lokalne. Zwrócono także uwagę na wymiar praktyczny różnych inicjatyw ekologicznych przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe, lokalne grupy działań czy wolontariuszy. Autorzy Natalia Bańdopromotor: Alina Drapella-Hermansdorfer Uczelnia Gospodarka Przestrzenna | Politechnika Wrocławska Data luty 2015
Continue Reading