Studium, Vila Real

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [analizy], Vila Real, Portugalia

Projekt zakładał przeprowadzenie analiz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu istniejącego wybranego fragmentu miasta Vila Real. Obejmowały one strukture zabudowy, sieć dróg i zieleni.

Celem było stworzenie nowego fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zachowanie dawnego terenu przemysłowego miasta (zlikwidowanej kolei i fabryk) i przetworzenie ich w park industrialny będacy zarazem greenway’em bięgącym przez nowe osiedla mieszkaniowe do terenu rekreacyjno-sportowego przylegajacego do parku ekologicznego.

W projekcie zasugerowano rewitalizację terenu postindustrialnego, zachowanie i połączenie istniejących ruin, uporządkowanie chaosu urbanistycznego w centralnej części, a także zlikwidowanie sklepów wielkopowierzchniowych na rzecz nowych osiedli mieszkaniowo-usługowych. Przeprowadzone analizy i wyciągnięte wnioski były następnie wykorzystane do stworzenia koncepcji projektowej parku.

Autorzy

Natalia Bańdo, Katarzyna Kobierska

Data

Kwiecień 2014

Lokalizacja

Vila Reali, Portugalia