Nadzory. Nasadzenia. Inwentaryzacje.

Czym jest Inwentaryzacja dendrologiczna?

Ewidencja roślin istniejących na danym terenie, która zgodnie z obowiązującymi standardami zarządów zieleni i prawem, składa się z części opisowej (tabelarycznej) i graficznej.

Inwentaryzacja obejmuje: określenie gatunku rośliny; rzutowaną lokalizację drzew, krzewów; oznaczenia numeryczne; wyniki pomiarów dendrometrycznych (obwód, wysokość, średnicę korony, powierzchnię); opis rośliny (budowa, zagrożenia); klasyfikacja stanu sanitarnego; wskazania i zalecenia pielęgnacyjne; dokumentację fotograficzną.

Czym są Nasadzenia kompensacyjne? 

Wskazanie gatunku rośliny i dokładnego jej miejsca nasadzenia. Zanim to nastąpi należy uzyskać prawomocną decyzję od Zarządcy określającą ilości i miejsce nasadzeń rekompensującą wcześniejszą wycinkę. Na podstawie analizy powiązań gatunkowych, stanu rzeczywistego i inwentaryzacji dendrologicznej proponuje się nowe nasadzenia. 
Projekt nasadzeń zawiera: lokalizację nasadzeń, ilość  i opis materiału roślinnego; specyfikację techniczną robót (zakres i opis  prac). 

Czym jest Nadzór?

Jest to koordynacja i kontrola prac terenowych. Zaczyna się już od momentu weryfikacji dokumentów, inwentaryzacji dendrologicznej oraz oceny stanu rzeczywistego. Monitorowana jest poprawność robót. Po etapowym raportowaniu prac następuje ich odbiór.

Nadzór obejmuje: analizę stanu istniejącego; kontrole jakości materiału roślinnego; wskazywanie drzew do wycinki i pielęgnacji na podstawie wcześniej wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej; nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac w drzewostanie (tj. zabezpieczenie, wycinka, pielęgnacja); monitorowanie
i koordynowanie prac dot. zakładania terenów zieleni i prac pielęgnacyjnych; współpraca z branżystami: ornitolog, chiropterolog, arborysta; pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych dot. gospodarki drzewostanem; raportowanie; odbiór częściowy
i końcowy.